Hồ sơ pháp lý

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Giấy chứng nhận ISO 14001:2005

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 45001:2018