Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình tổ chức nghỉ lễ cho hơn 300 CB-CNV tại Cửa Lò

kanh23251  kanh23541


kanh2366  z4313816702011c2e00eb47357450485c22a26909d7f67


z43138167054437b7de7a1a368c882f827fb9a01a23603  z43138167055669138d3f25f0f00a537600d95bce27b9d


z43138167141613bb625147d27a732b7592671ddd17a3d  z43138167142726b2e0bdf2daf5af6c1779df5cf9024c312


z43138167711484331e575bf09501d44dbc7e1ef6c45c7  z4313816771277d2d157356b336d4556c3674a8443c984


z431381677127838426850bef5f222e48d0017bed1b7fd  z4313816839826c707ec96be8eec3337621619d6d6d711


z4313816894891ab7a36088fa0648c01736e7c08460b74  z4313816941307eac083a97706020f1305dd0866376741


z4313816947614b05c2be94b10bccae3c5ef8c6239135f  z43138169648822afe8c77048c6e3af9d66d8fda45f001


z43138169978409974c5e385e9b82eb1e0bd99be3a9344  z4313817060110af0a15e069a2a3fac2afec38a4373b9f


z43138170857011ee2384ed3b0479baf7720fdce172929  z43138171102023e290610ffeaa68798fce18be8bcc3da


z4313817136437a97de08e98f825abeb45fc7916f3966a  z43167852514700f9662529c1368e0d82d49dfd6069ccd


z4316785255629a08fbafbb2412018ddfd94b57b0f2c8d  z43167852623415a36d82e2e5393abd108bbabab50fe26


z431678529463760821f5bc3e66c950ae076dbbbbffeee  z4316785314017d9dfa9105533ff81358b4ef778321854


z4316785374511229dfa527793c0b26af27dc9d972b847  z4316785397908edb98c3d6286d23eac3fee07d943f814

z431685582090741d3db1c4b462aa447de2973fa8656d9  z4316785338672b2b2e6e52fa9e2cb15fdf58a89a9ef79


BÀI VIẾT LIÊN QUAN