Hình ảnh hoạt động sản xuất tại Nhà máy

z2596720216930f6a680e6a4cef692acfb0c8b2139c837  z2596718463676ac058ede61127a94eb6310877d7b9cb2  

z2596718418538401dc04422b3d4e0e23802f9d6f4baf1  z2596718393060230b3f15e2e00a4ae86b53afb9ce8df61  


z25967184637092b9457b57466ad6c4942585ab7315a98  z2596719277345e299d29da7ed26d2a0e914eeb91b0429


z25967213663220f03b2d3a35d7aa8b0893b687ad768a6  z2596721260109a494cd4edd238dc4727ba1def5c17014


z2596721407466130517653c8d828522f6eae86e463304  z25967214792305186bd1b96a78a836ff1127264864613


z2596722057854944b5b717590cfbf03e06a67e4faf841  z25967201216128bb7da540c3fd6e3456460daa37d85e0


z2596720084002452076dc635638da372c480850c973a0  z2596722828094c65c563cb33e7d34545eb87e46565f4e

hoat-dong-sx1  hoat-dong-sx11

hoat-dong-sx2  lo-dot-racBÀI VIẾT LIÊN QUAN